Sunday, 8 August 2010

Thư Viện 247


Thư Viện 247 (tức Thư Viện Cộng Đồng Online) là một kho sách thuộc sở hữu của Cộng Đồng Công Nghệ Dầu Khí. Đầu tháng 10/2009 thư viện có hơn hai ngàn đầu sách (tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc nhiều thể loại và nhiều chuyên ngành. Muốn sử dụng thư viện phải đăng ký thành viên.
Tháng 8/2010 số tài liệu ở thư viện lên đến gần sáu ngàn tựa. Thư viện tuyên bố có trên mười vạn thành viên. Nhưng chắc là nhiều thành viên chẳng bao giờ lấy được sách ở đây vì điều kiện rất ngặt nghèo, nhiêu khê so với nhiều thư viện khác.

No comments:

Post a Comment